“Institucionet në RMV punojnë në mënyrë të pamjaftueshme dhe jo të plotë për të përmirësuar barazinë gjinore”

  Edhe pse në dhjetor të vitit të kaluar është mbështetur nga organizatat ndërkombëtare UN Women, UNFPA, Misioni i OSBE-së dhe UNDP-ja, Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore 2021-2026 ende nuk është miratuar nga Kuvendi i RMV-së. Gjithashtu, në nivel kombëtar, masat dhe aktivitetet e planifikuara dhe të përcaktuara me Strategjinë aktuale të miratuar për Barazi Gjinore nuk janë zbatuar plotësisht. Këto janë pjesë e kushteve të vendosura në raportin “Efektshmëria e masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për barazi gjinore dhe iniciativat përkatëse buxhetore gjinore” të realizuar nga Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR), shkruan Meta.mk.

  Raporti i revizionit që mbulon periudhën 2018-2020 thekson se nevoja për krijimin e Sekretariatit për barazinë gjinore duhet të rishqyrtohet dhe të bëhen ndryshime dhe plotësime ligjore në ligjet materiale, në mënyrë që të përcaktohen parimet e barazisë gjinore.

  Në një kuadër strategjik dhe ligjor për zbatimin dhe arritjen e objektivave për barazi gjinore, në Raport janë përcaktuar dhe saktësuar këto situata:

  Raportet vjetore për krijimin e mundësive të barabarta për gratë dhe burrat nuk përmbajnë përfundime dhe rekomandime.
  Mungesa e analizave në planet strategjike, të cilat duhet të përmbajnë edhe të dhëna të ndara sipas gjinisë, në mënyrë që të krijohet një pasqyrë e qartë e situatës në lidhje me statusin dhe pozitën e grave dhe burrave në baza të ndryshme.
  Me propozimin e Ligjit për buxhetet, termat deklaratë/iniciativë buxhetore gjinore, tregues gjinorë dhe qëllime gjinore nuk janë përcaktuar dhe nuk është krijuar asnjë mekanizëm për monitorimin e zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit të Konventës së Stambollit.

  Raporti i Revizionit gjithashtu vëren se ekziston një koordinim dhe komunikim i pamjaftueshëm ndërmjet institucioneve kompetente, mungesë e burimeve financiare për zbatimin e procesit të barazisë gjinore dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.

  “Në nivel institucional është e nevojshme të ndërmerren aktivitete për ndërgjegjësimin për rëndësinë e barazisë gjinore mes drejtuesve në institucione, përmirësimin e stafit për zbatimin e procesit të barazisë gjinore, si dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve në institucionet për çështje të barazisë gjinore”, thuhet në revizion.

  Raporti rendit rekomandime për marrjen e masave dhe aktiviteteve që do të përmirësojnë gjendjen me barazinë gjinore në RMV. Ato i drejtohen Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Financave.

  Pjesë e rekomandimeve është që të kryhen analiza të duhura gjatë hartimit të planeve strategjike të ministrive dhe organeve të tjera të administratës shtetërore, të cilat duhet të përmbajnë të dhëna të ndara sipas gjinisë për të synuar siç duhet qëllimet strategjike, për të rritur pjesëmarrjen e grave në pozita publike në gjendjen dhe miratimin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2026, dhe pas miratimit të saj, të miratojë një Plan Veprimi Kombëtar për zbatimin e saj, i cili do të përmbajë tregues të matshëm, të cilët do të monitorojnë ecurinë e rezultateve të arritura dhe përmbushjen e specifikave, synimet janë pjesë e rekomandimeve.

  “Ne theksojmë se është e nevojshme që institucionet kompetente të intensifikojnë aktivitetet e tyre me qëllim të një qasjeje më gjithëpërfshirëse në zbatimin e procesit të barazisë gjinore nga të gjithë bartësit në shtet. Me zbatimin e rekomandimeve të dhëna, pritet të zvogëlohen rreziqet dhe të kontribuohet në përmirësimin e procesit për barazi gjinore të grave dhe burrave, të përmirësohen dhe eliminohen dobësitë e konstatuara, mangësitë në organizimin dhe funksionimin e institucioneve kompetente, me synimin për të futur konceptin e barazisë gjinore në të gjitha institucionet”, thuhet në përmbledhjen e raportit të revizionit.

  Raportin e plotë mund ta shikoni këtu.

  Lajmi Paraprak

  Partitë politike koordinohen për propozimin francez

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë