Autizmi, injoranca, keqkuptimet dhe mungesa e shqetësimit shoqëror

  Autizmi është çrregullim zhvillimor, mjaft i përhapur, i cili tek shumica e personave të tillë vazhdon edhe në moshën madhore. Është konsideruar si çrregullim psikiatrik respektivisht emocional.

  Prof. ass. Ardita A. Devolli, dr. sci.
  Logopede

  Në mesin e 10.000 fëmijëve, 4 deri 5 fëmijë atakohen nga autizmi, dhe atë më shumë meshkuj se sa femra. Rastet e autizmit tek femrat janë më të rënda. Disa fëmijë reflektojnë vetëm sjellje autistike. Autizmi shpesh ndërlidhet me retardimin mental.

  Çrregullimet e komunikimit janë karakteristika të rëndësishme të autizmit. Në përgjithësi, mungesa e interesimit ndaj njerëzve dhe komunikimit janë karakteristika dominuese.

  Sa i përket faktorëve etiologjik, autorët e ndryshëm kanë dhënë teori të ndryshme të cilat ende plotësisht nuk janë të përkrahura. Sipas tyre etiologjia e autizmit është: e panjohur; e ndikuar nga faktorët gjenetik; me bazë neurologjike.

  Karakteristikat e autizmit janë:

  – paraqitja e shenjave të para autistike përgjatë foshnjërisë apo fëmijërisë;
  – komunikimi pa ndjenja apo emocione me njerëzit tjerë;
  – mosinteresimi për ndjenjat e të tjerëve;
  – mosinteresimi për zërin e nënës apo të kujdestares;
  – kërkimi i shkallës jashtëzakonisht të lartë të komoditetit gjatë sëmurjes;
  – mungesa e lojës apo loja bizare;
  – mosinteresimi për shokët dhe për kontakte njerëzore;
  – mungesa e interesimit për lojë imagjinare;
  – lëvizjet stereotipie të trupit (p.sh. përkundja e pafund);
  – preokupimi me pjesët e objekteve apo të trupit;
  – insistimi në rregullin e njëjtë të jetës tërë kohën;
  – këmbëngulja në një apo dy aktivitete;
  – parapëlqimi i të mbeturit vetëm;
  – parapëlqimi i zërit mekanik (i pa interesuar për zërin njerëzor);
  – ngurrimi nga përqafimi, shtrëngimi apo prekja;
  – prania e sjelljeve vet-lënduese, tek disa fëmijë;
  – prezenca e talenteve të jashtëzakonshme në matematikë dhe muzikë, tek disa fëmijë.

  Çrregullimet e të komunikuarit që ndërlidhen me autizmin janë:

  – mosinteresimi për komunikim;
  – mungesa apo varfëria e përgjigjeve përgjatë të folurit;
  – përvetësimi më i vonshëm i tingujve foljorë;
  – disa çrregullime të artikulimit;
  – përgjigje më të mira përgjatë tingujve të pastër se sa stimuluesve të folurit;
  – mosinteresimi për pyetjet e parashtruara apo për tregimin e gjërave të emërtuara;
  – të folurit stereotip apo të pakuptimtë;
  – përvetësimi i ngadalshëm i të folurit;
  – mësimi më i lehtë i emrave të objekteve se sa i fjalëve që shprehin emocione apo ndjenja njerëzore;
  – mësimi më i lehtë dhe me i shpejtë i fjalëve konkrete se sa atyre abstrakte, ndonëse ndodh që disa autist ti përvetësojnë më shpejtë fjalët abstrakte;
  – të kuptuarit e ngushtë të fjalës (mungesë e të kuptuarit të gjeneralizuar);
  – mungesa e lidhjes së koncepteve (p.sh. paaftësia e lidhjes së fjalëve “gjilpëra” dhe “peri”);
  – humbja e përemrave;
  – prodhimi i fjalëve të thjeshta dhe të shkurta;
  – strukturat e gabuara të sintaksës, duke përfshirë radhitjen e gabuar të fjalëve;
  – mungesa e morfemave gramatikore;
  – gjuha e papërshtatshme;
  – problemet pragmatike të gjuhës, duke përfshirë mungesën e kontaktit përmes syve, lëvizjeve të kokës si dhe e prezencën e vërtitjeve përgjatë konverzimit;
  – vështirësitë në të kuptuarit e gjuhës;
  – përsëritjet e pakuptimta të folurit e dëgjuar;
  – të folurit me intensitet të lartë dhe monoton;
  – eholalia (përsëritja e fjalëve të dëgjuara nga të tjerët).

  Objektivat e vlerësimit nga ana e logopedit kanë të bëjnë me vlerësimin e: çrregullimeve të komunikimit të ndërlidhura me autizmin; rrethit familjar me qëllim të përkrahjes së komunikimit; përparësive dhe dobësive të fëmijës.

  Mënyrat e trajtimit të personave me autizëm janë:

  – përdorimi i objekteve e jo i vizatimeve, si material stimulues;
  – mësimi i përmbajtjeve të ndryshme gjuhësore;
  – mësimi në mjedise të ndryshme;
  – reduktimi i eholalisë, apo i përsëritjes së fjalëve të dëgjuara nga të tjerët;
  – dhënia e trajtimit të drejtpërdrejt dhe intensiv;
  – përqendrimi i vëmendjes në gjeneralisimë;
  – mësimi i komunikimit joverbal, nëse është e domosdoshme;
  – bashkëpunimi i ngushtë me ekspertët tjerë dhe me anëtarët e familjes.

  Prognoza e rehabilitimit të personave me autizëm varet nga llojllojshmëria e sjelljeve autistike. Megjithatë, shumica e fëmijëve me autizëm përfiton nga rehabilitimi i tillë. 

  Lajmi Paraprak

  Elektranat shtetërore arsyetohen për parregullsitë e konstatuara në raportin e Revizionit Shtetëror

  Lajmi i rradhës

  PËRSHPEJTO IFTARIN

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë