KE rekomandon të forcohet pavarësia dhe kapaciteti i rregullatorëve për media dhe për komunikme elektronike

  Të finalizohet dhe miratohet strategjia afatgjate për teknologji informatike dhe të komunikimit (TIK), të forcohet pavarësia dhe kapaciteti i trupit mediatik rregullator, si dhe i rregullatorit për komunikime elektronike, të vazhdohet me aktivitetet për vendosjen e Numrit evropian të ndihmës së parë – 112 dhe të ndahen financat e nevojshme që të sigurohet funksionaliteti i tij, janë rekomandimet kyçe në Raportin e Komisionit Evropian për avancimin e shtetit në fushën e shoqërisë informatike dhe të mediave.

  Maqedonia e Veriut, qëndron në vlerësimin e Raportit, mesatarisht është e gatshme në fushën e shoqërisë informatike dhe mediave. Është arritur avancim I kufizuar pas ndryshimeve të miratuara të Ligjit për komunikime elektronike, ndërsa shërbimet elektronike për qytetarët dhe subjektet afariste janë rritur.

  Sipas KE-së, shteti vazhdon me sukses ta zbatojë Agjendën digjitale për Ballkanin Perëndimor dhe Marrëveshjen për roaming rajonal nga I cili qytetarët kanë përfitime të plota nga 1 korriku I këtij viti, por ngadalësoi zbatimi I Broadbend kombëtar, plani operativ. Zhvillimi i broadbend infrastructures pritet ta zvogëlojë hendekun digjital midis mjediseve urbane dhe rurale dhe të sjell përfitime ekonomike për shtetin. Nevojiten edhe përpjekje shtesë për zbatimin e Sajber sekjuriti kombëtar për vitin 2018-2022, ndërsa merren hapat e fundit për zbatimin e Numrit evropian për ndihmë të parë – 112.

  Lidhur me komunikimet elektronike dhe teknologji 73.58 për qind e familjeve kanë qasje në internet me shtrirje të gjerë, ndërsa përshirja me shtrirje të gjerë në nivel kombëtar është 99.08 për qind. Telekom operatorët investuan në testimin e 5G teknologjisë. Në prill të vitit 2021 u miratuan ndryshime të Ligjit për komunikime elektronike. Ato tërheqin përgjegjësi të reja për rregullatori në pikëpamje të miratimeve për siguri gjatë instalimit 5G pajisjes nga operatorët telekom, të cilët megjithatë shfaqën kritikë për mungesën e konsultimeve për masat.

  Nuk ka avancim të mëtutjeshëm për finalizimin e projektligjit për siguri të rrjeteve dhe sistemeve të informacionit, të përgatitur në vitin 2019. Mbeten shqetësimet për pavarësinë e rregullatorit të komunikimeve elektronike dhe emërimet në komisionin rregullator dhe menaxhimin e Agjencisë për komunikimet elektronike. Ligji për komunikimet elektronike dhe Ligji për Shërbimet mediatike audio dhe Audiovisuale duhet të harmonizohen më tej me ligjin e BE-së. Në periudhën raportuese, nuk ka pasur zhvillime përkatëse në lidhje me mbrojtjen e konkurrencës. Nevojiten përpjekje shtesë për të përmirësuar konkurrencën në sektorin e telekomunikacionit.

  Lidhur me shoqërinë informatike, është përgatitur Strategji afatgjate për teknologji  informatike dhe të komunikimit (TIK), por miratimi i saj formal është vonuar. Strategjia e zhvillimit të aftësive dixhitale do të jetë pjesë e strategjisë së TIK -ut dhe Planit të saj të Veprimit. Përmirësimi i shkrim -leximit dixhital është një përparësi sipas Strategjisë Arsimore. Portali kombëtar i e-shërbimeve po përmirësohet me më shumë se 130 shërbime. Përdorimi i sistemit të ndërveprimit vazhdon të pengohet nga mungesa e softuerit të komunikimit në shumë institucione dhe mungesa e vullnetit për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e tij. Nevojiten përpjekje edhe më të mëdha dhe koordinim i përmirësuar midis institucioneve për modernizimin dhe digjitalizimin e administratës publike, përfshirë krijimin e planifikuar të një agjencie digjitalizimi dhe regjistrimi. Të dhënat në regjistrin e popullsisë duhet të ngarkohen dhe kontrollohen plotësisht. Gjithashtu për t’u përdorur për të kontrolluar të dhënat e Regjistrimit. Lidhur me tregtinë elektronike, Banka Popullore njoftoi një rritje pesëfish të transaksioneve të internetit nga qytetarët në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019. Sidoqoftë, përparimi i tregtisë elektronike në vend është i ngadalshëm. Nevojiten përpjekje shtesë për të nxitur potencialin për transformimin dixhital të vendit.

  Lidhur me politikën audio-vizuale, Parlamenti ende nuk ka emëruar anëtarë të rregullatorit të mediave dhe këshillave të transmetimit publik në përputhje me Ligjin për shërbimet mediatike audio dhe audio-vizuale. Në shkurt të vitit 2021, Gjykata Kushtetuese anuloi dispozitat kontestuese të Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive, i cili kërkon që operatorët kabllorë të dorëzojnë deklarata nën përgjegjësinë morale, materiale dhe penale për të drejtat e rregulluara të pronësisë intelektuale. Autoritetet kanë filluar përgatitjet për një rishikim të legjislacionit të mediave në mënyrë që të jenë në përputhje me ligjin e BE -së dhe standardet ndërkombëtare.

  Me qëllim që të lehtësohen efektet e pandemisë me Kovid-19, autoritetet kanë mbështetur masat e medias, të tilla si përjashtimet nga kostot e transmetimit, frekuencat e radios, tarifat e licencimit, kontributet e sigurimeve shoqërore në pagat e gazetarëve dhe punonjësve të mediave dhe mbështetje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, Qeveria vazhdoi të përdorë diskrecionin e saj në ndarjen e fondeve shtetërore për sektorin e transmetimit, duke reduktuar më tej ndarjet për transmetuesin publik, rregullatorin e mediave dhe ndërmarrjes publike për radiodifuzion, në kundërshtim me kërkesat e Ligjit për mediat audio dhe audiovizive. shërbimet.

  Rregullatori mediatik vazhdoi të ishte proaktiv në promovimin e shkrim -leximit mediatik dhe paralajmërimin kundër nxitjes ose diskriminimit të gjuhës, gjuhës së urrejtjes, raportimit joprofesional gazetaresk, dhe presionit dhe kërcënimeve kundër gazetarëve dhe mediave. Transparenca e pronësisë së medias është një detyrim ligjor për mediat audio-vizuale dhe të shkruara, por nuk ka detyrime ligjore për mediat online. Lufta kundër dezinformatave dhe aktiviteteve që lidhen me shkrim -leximin në media më së shpeshti kryhet nga shoqëria civile. Nevojiten përpjekje të intensifikuara dhe bashkëpunim ndërinstitucional nga ana e autoriteteve. Sektori audio-vizual vazhdoi të përfitojë nga pjesëmarrja e vendit në nën-programin “Evropa Kreative Media” me pesë projekte të mbështetura, qëndron në Raport.

  Lajmi Paraprak

  Në kërkim të rasteve asimptomatike në shkolla

  Lajmi i rradhës

  Raportuesja në PE për Kosovën lavdëron qeverinë Kurti për aksionin në Veri

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë